Instalación eléctrica fotovoltaica

ANTECEDENTES:


Na última década vense dando un incremento no uso das fontes de enerxía renovables en xeral e da solar en particular. Este aumento quizais se deba ao previsible esgotamento dos recursos enerxéticos fósiles e ás consecuencias ambientais que a súa explotación leva consigo. Dende a Fundación Sotavento Galicia, este proxecto foi desenvolvido como unha análise rigorosa das distintas tecnoloxías fotovoltaicas do mercado no momento da súa realización.

Para iso, Sotavento puxo en funcionamento tres instalacións fotovoltaicas de igual potencia e idénticos compoñentes (paneis e investidor), pero con distintas tecnoloxías de seguimento solar. Esta diversidade tecnolóxica permitiu realizar estudos comparativos entre os sistemas de seguimento máis comúns e unha instalación fixa.

OBXECTIVOS:


O principal obxectivo era realizar unha comparativa da xeración de enerxía eléctrica entre sistemas fotovoltaicos fixos e móbiles, verificando a influencia da instalación de seguidores solares para paneis fotovoltaicos na zona xeográfica na que se encontra o Parque Eólico Sotavento. Os sistemas analizados neste proxecto foron:

  • Instalación fixa
  • Instalación con seguidor solar a un eixe mediante calendario astronómico
  • Instalación con seguidor solar a dous eixes mediante prismas solares

Outro dos obxectivos era a difusión dos resultados de forma sinxela e interactiva, creando para iso unha aplicación informática onde se expuxesen os datos instantáneos e históricos das tres instalacións: producións, rendementos, emisións de CO2 evitadas, custos, etc.

INSTALACIÓNS:


Empregáronse os seguintes sistemas fotovoltaicos:

  • Instalación fixa, sen seguimento solar, con inclinación de 35º sobre o chan e orientada ao Sur
  • Seguidor a un eixe, con orientación Leste-Oeste e inclinación permanente de 35º sobre o chan. Seguidor solar con calendario astronómico. O motor de orientación é alimentado mediante unha batería que se carga coa xeración eléctrica dun panel solar da propia instalación
  • Seguidor a dous eixes, con orientación Leste-Oeste e inverno-verán. Seguidor solar con prismas que detectan a posición do Sol. A electricidade que necesita o motor de orientación é subministrada pola rede

Cada unha das instalacións consta de 15 paneis fotovoltaicos policristalinos de 120 Wp. En total, a potencia instalada en cada bloque de paneis suma 1.800 Wp.

A medida dos valores de potencia eléctrica, voltaxe, intensidade, enerxía xerada, etc. efectuáronse a través de analizadores de redes, almacenándose nunha base de datos para a súa análise, e posteriormente ser mostrados mediante un programa interactivo que incorporaba información adicional para unha mellor divulgación do proxecto.

Ademais destas instalacións, e con anterioridade a este proxecto, Sotavento posúe dúas instalacións de paneis solares fotovoltaicos: monocristalinos e de capa fina (tecnoloxía CIS).

SITUACIÓN ACTUAL:


O proxecto finalizou no ano 2008. Os seguidores foron retirados, manténdose a instalación fixa.